2014, സെപ്റ്റംബർ 19, വെള്ളിയാഴ്‌ച

-കർഷകരെ ഒഴിപ്പിക്കൽ -

16-ആം നൂറ്റാണ്ടിലെ പ്രശസ്ത  ഇംഗ്ളീഷ് പണ്ഡിതനായിരുന്ന തോമസ് മൂർ ,ഇംഗ്ളണ്ടിൽ "ആടുകൾ മനുഷ്യരെ തിന്നുന്നു" എന്ന് എഴുതുകയുണ്ടായി .18-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ മധ്യത്തോടുകൂടി ഇംഗ്ളണ്ടിൽ കർഷകർ എന്ന വർഗ്ഗം തന്നെ ഏതാണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമായി.ഭൂമി പ്രഭുക്കളുടേയും ശക്തരായ ഭൂപ്രഭുക്കളുടേയും കൈകളിലായിരുന്നു.അവർ അത് കർഷകർക്ക് പാട്ടത്തിന്ന് കൊടുത്തു .കൂലിവേലക്കാരുടെ സഹായത്തോടെ കർഷകർ ഭൂമിയിൽ പണിയെടുത്തു .ഇങ്ങനെയാണു മുതലാളിത്ത രീതി ഇംഗ്ളണ്ടിലെ കൃഷിയെ അധീനപ്പെടുത്തിയത്.ചെറുകിട ഉല്പാദകരെ നശിപ്പിച്ചു കൊണ്ടായിരുന്നു സാമ്പത്തിക പുരോഗതി നേടിയത് .
തൊഴിൽ ശാലകൾക്ക്,പ്രത്യേകിച്ചും ,ആദ്യഘട്ടത്തിൽ ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആട്ടിയകറ്റപ്പെട്ടു.കർഷകരെയെല്ലാവരേയും ഉൾക്കൊള്ളാൻ  കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല ..നിരവധിപേർ നിത്യവൃത്തി തേടി രാജ്യമാകെ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു .
തൊഴിൽ കിട്ടാത്തവർ പിച്ചക്കാരും ,മോഷ്ടാക്കളും കൊള്ളക്കാരുമായി മാറി .
അലഞ്ഞു തിരിയുന്നത് തടയാൻ ഗവണ്മെന്റ് കർശനമായ നിയമങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കി.
ഒരു പന്നിക്കുഞ്ഞിന്ന് തുല്യമായ വിലയുള്ള എന്തെങ്കിലും  മോഷ്ടിക്കുന്നതിനുള്ള  ശിക്ഷ തൂക്കി കൊല്ലലായിരുന്നു .
1547-ല എഡ്വേർഡ് ആറാമൻ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു നിയമമനുസരിച്ചു തൊഴിലുപേക്ഷിച്ചവർ ,ആ വിവരം  ചെന്ന് പറയുന്നവരുടെ  അടിമകളായി തീരുമായിരുന്നു.
"ദൈവത്താൽ വെറുക്കപ്പെട്ട" അത്തരക്കാരെ പീഡിപ്പിക്കുകയും  ചങ്ങലക്കിടുകയും
ജോലിചെയ്യാൻ നിര്ബന്ധിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
ഒരു തൊഴിലാളി രണ്ടാഴ്ച ത്തേക്ക് അവധിയെടുക്കാതെ ഹാജരാകാതിരുന്നാൽ
അജീവാനാന്തം അടിമത്വത്തിന്ന് വിധിച്ചിരുന്നു.
അയാളുടെ നെറ്റിയിലോ  കവിളിലോ s എന്നാ അടയാളവും രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു .
അയാള് മൂന്നാമതൊരു തവണ ഒളിച്ചോടിയാൽ
മഹാ കുറ്റവാളിയായി കണക്കാക്കുകയും തൂക്കി കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: