2014, സെപ്റ്റംബർ 17, ബുധനാഴ്‌ച

- കർഷകരുടെ നാശം -

  ഭൂമിയിൽ നിന്നും ആട്ടിയകറ്റപ്പെട്ട കര്ഷകരുടെ നില ദയനീയമായിരുന്നു.
കൈവേലക്കാരുടെ നിലയും ഒട്ടും മെച്ചമായിരുന്നില്ല .
നിരവധി വ്യവസായ രംഗങ്ങളിൽ വർദ്ധിച്ചു വന്ന തൊഴിൽ ശാലകളുടെ എണ്ണം അനിവാര്യമായും കൈവേലക്കാരുടെ നാശത്തിലേക്ക് നയിച്ചു.
വിലകുറഞ്ഞതും ഗുണമേന്മയുള്ളതുമായ സാധനങ്ങൾ ഉല്പാദിപ്പിക്കുന്ന
തൊഴിൽ ശാലകളുമായി മത്സരിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

തങ്ങളുടെ പണിശാലകൾ അടച്ചു പൂട്ടാൻ  കൈവേലക്കാർ നിര്ബന്ധിതരായി .ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ചിലർ തൊഴിൽ ശാലകളിലെ കൂലിപ്പണിക്കാരാകും
ഇലലെങ്കിൽ അലഞ്ഞു തിരിയുന്നവർടേയും  നിർധനരുടേയും അണിയിൽ
പുതുതായി ചേരുകയും ചെയ്യാം

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: