2010, ജൂലൈ 4, ഞായറാഴ്‌ച

ജനതകളുടേ മഹത്തായ കുടിയേറ്റത്തിന്റെ ആരംഭം.ബാർബേറിയൻ രാജ്യങ്ങളുടെ രൂപീകരണം

നാലാം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ
ഹൺ ഗോത്രക്കാർ വോൾഗാ നദി കടന്നതിന്ന് ശേഷം
ജർമനാറിക്‌ സിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള
സഖ്യത്തെ അമ്പേ പരാജയപ്പെടുത്തുകയും
ജർമാനിക്ക്‌ ഗോത്രങ്ങളെ പടിഞ്ഞാറോട്ട്‌ തുരത്തുകയും ചെയ്തു.
ഗോത്തുകളിൽ ചിലർ -പശ്ചിമ ഗോത്തുകൾ വിസിഗോത്തുകൾ -
പൗരസ്ത്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ കടന്ന്
(376) ഇന്നത്തെ ബൾഗേറിയയുടെ അതിർത്തിക്കുള്ളിൽ വാസമുറപ്പിച്ചു.
സാമ്രാജ്യത്വ ഭരണാധികാരികൾ അവരെ ക്രൂരമായി ചൂഷണം ചെയ്തു. തൽഫലമായി അവർ താമസിയാതെ കലാപ മുയർത്തുകയും
ബൈസാൻ തിയൻ പട്ടാളത്തിന്റെ മേൽ
കനത്ത പരാജയമേൽപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു .
തുടർന്നു അവരുമായി കൂടിയാലോചനകൾ
ആരംഭിക്കുവാൻ ബൈസാൻ തിയം ബാധ്യസ്ഥമായിത്തീർന്നു.
അവരിൽ ചിലരെ തങ്ങളുടെ സേവനത്തിൽ എടുക്കുകയും
സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്തു താമസമുറപ്പിക്കുവാൻ
അവരെ അനുവധിക്കുകയും ചെയ്തു.
ഇവിടെ വിസിഗോത്തുകൾ അലാറിക്ക്‌ എന്ന
അധിസമർത്ഥനായ നേതാവിന്റെ കീഴിൽ അണിനിരക്കുകയും
റോമിലേക്ക്‌ മാർച്ച്‌ ചെയ്യുന്നതിൻ മുമ്പ്‌
(410 ) സമീപ പ്രദേശങ്ങൾ കൊള്ളയടിക്കാൻ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. ആറു ദിവസം റോമിനെ കൊള്ളയടിച്ചു.
തുടർന്നു അലാറിക്‌ ദക്ഷിണ ഇറ്റലിയിലേക്ക്‌ പിൻ വാങ്ങി.
അവിടെ വെച്ചു അദ്ദേഹം മരിച്ചു.
ബൈസാൻ തിയവുമായി ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു ഉടമ്പടിയുടെ
അടിസ്ഥാനത്തിൽ അലാറിക്കിന്റെ അനന്തരാവകാശികൾക്ക്‌
ഗറോൺ നദിക്കും പിറണീസ്‌ പർവ്വതങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള
ഭൂമി ലഭിച്ചു.
അവിടെ അവർ സ്ഥിരതാമസമാക്കി.
അവരുടെ ശക്തി ക്രമേണ ദക്ഷിണ ഭാഗത്തേക്കും വ്യാപിച്ചു.
അങ്ങനെ മുൻ സ്പെയിനും അവരുടെ കീഴിലായി.
ഇങ്ങിനെയാണു ദക്ഷിണ പശ്ചിമ ഫ്രാൻസും സ്പെയിനും
അടങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ ബാർബേറിയൻ രാജ്യം
നിലവിൽ വന്നതു (419).
ഹൺ ഗോത്രക്കാർ ,4-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഗോത്തുക്കളെ പിടിച്ചടക്കി.
അതിന്നു ശേഷം ,
അവർ ആദ്യം പാർത്തിരുന്ന നീസ്റ്റർ നദീതീരങ്ങളിൽ
അധിക കാലം ഉറച്ചു നിന്നില്ല
5-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ അവർക്കു ദൃഡചിത്തനും സാഹസികനുമായ
അറ്റില എന്ന എന്ന ഒരു നേതാവുണ്ടായി.
ഹൺ ഗോത്രക്കാരും നിരവധി ജർമാനിക്ക്‌ ഗോത്രങ്ങളും
അടങ്ങുന്ന ഒരു വൻ സൈന്യത്തെ അയാൾ ശേഖരിക്കുകയും
പടിഞ്ഞാറോട്ട്‌ സൈനിക പര്യടനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
അദ്ദേഹം പല തവണ ബാൾക്കൻസ്‌ കടന്നാക്രമിക്കുകയും
ബൈസാൻ തിയം ഭൂമി കൊള്ളയടിച്ചു നശിപ്പിക്കുകയും
വലിയ ഒരു സംഖ്യ അദ്ദേഹത്തിന്നു കപ്പമായി നൽകാൻ
ചക്രവർത്തിയെ ചുമതലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു.
450-ൽ അറ്റില പടിഞ്ഞാറോട്ട്‌
ഒരു സൈനിക പര്യടനം ആരംഭിച്ചു;
ബൾഗേയിലെ ഭൂമിയാകെ അറ്റില കൊള്ളയടിച്ചു നശിപ്പിച്ചു.
എന്നാൽ റോമാക്കാരും ബാർബേറിയന്മാരും അടങ്ങുന്ന
ഒരു ഏകീകൃത സേന അറ്റിയലയെ തടഞ്ഞു.
451-ൽ കാറ്റലോണിയൻ സമതലത്തിൽ വെച്ചു നടന്ന
യുദ്ധത്തിൽ അറ്റിലയെ തോൽപ്പിക്കുകയു ചെയ്തു.
അറ്റിലയും ബാക്കി പട്ടാളവും വടക്കൻ ഇറ്റലിയിലേക്ക്‌ കടന്നു.
നിരവധി പട്ടണങ്ങൾ തുടർന്നു കൊള്ളയടിച്ചു വെ ങ്കിലും
പുതിയ പിടിച്ചടക്കലുകൾക്കുള്ള ശക്തി അറ്റിലക്കില്ലാതായി.
453-ൽ അറ്റില മരിച്ചു.
തുടർന്നു ആ സാമ്രാജ്യം ഛിന്നഭിന്നമായി.
ഹൺ ഗോത്രക്കാർ
ക്രമേണ തദ്ദേശ ജനങ്ങളുമായി കൂടിക്കലരുവാനും തുടങ്ങി.
മദ്ധ്യ യൂറോപ്പിലേക്ക്‌ ഹൺ ഗോത്രങ്ങളുടെ ആഗമനം
മറ്റു ജർമാനിക്ക്‌ ഗോത്രങ്ങളെ പുതിയ ഭൂമി തേടിപ്പോവാൻ നിർബന്ധിച്ചു.
ദക്ഷിണ സ്പെയിനിൽ നിന്നും വാൻഡലുകൾ ഗോത്തുക്കളെ
പുറത്താക്കുകയും അവർ വടക്കനാഫ്രിക്കയിലേക്ക്‌ പോകുകയും ചെയ്തു. അവിടെ അവർ ഒരു രാഷ്ട്രം തന്നെ സ്ഥാപിച്ചു .
കൊള്ള നടത്തിയും മധ്യധരണ്യാഴിയിൽ നാവിക ക്കവർച്ച നടത്തിയും
അവർ ജീവിച്ചു.
455-ൽ അവർ റോം പിടിച്ചടക്കി.
രണ്ടാഴ്ചക്കാലം മുഴുവൻ അവിടമാകെ കൊള്ളയടിച്ചു.
ബർഗണ്ടിക്കാർ ക്രമേണ റോൺ തടത്തിലാകെ വാസമുറപ്പിച്ചു.
ഫ്രാങ്കുകൾ റൈൻ അഴിമുഖത്ത്‌ നിന്നും
ഷെൽഡ്‌ നദിവരെ മുന്നേറി .
അവിടെ സ്ഥനമുറപ്പിച്ചു കൊണ്ടു ലോയർ നദി വരേയുള്ള
വടക്കൻ ഗാൾ മുഴുവനും അവർ പിടിച്ചടക്കി.
499-ൽ ആംഗ്ലിസുകൾ,സാക്സൺകാർ,ജൂട്ടുകൾ,തുറിംഗിയർ
എന്നീ ജർമാനിക്ക്‌ ഗോത്രങ്ങൾ ബ്രിട്ടനെ ആക്രമിക്കുകയും
അവിടെ
നിരവധി ബാർബേറിയൻ രാജ്യങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.
അവസാനമായി,(ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ)ഇവയെല്ലാം ചേർന്നു
ഇംഗ്ലണ്ട്‌ ഉണ്ടായി.
493-ൽ ഓസ്ട്രോ ഗോത്തുകൾ
തിയോഡോറിക്‌ രാജാവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇറ്റലി
പിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു.
ഓസ്ത്രോ ഗോത്തുകളെ കീഴൊതുക്കുന്നതിൽ ബൈസാൻ തിയം വിജയിക്കുകയും അവരുടെ സാമ്രാജ്യത്തോട്‌
ഇറ്റലിയെ യോജിപ്പിക്കുകയും(555) ചെയ്തു.
പക്ഷെ ബൈസാൻ തിയം പട്ടാളത്തെ
വിമോചകരെന്ന നിലയിൽ ആദ്യം അഭിവാദ്യം ചെയ്ത ഇറ്റലിക്കാർ നിരാശരായി .
ബാർബേറിയന്മാരുടെ അസാന്നിധ്യം
അവർ അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി.
അന്യായമായ നികുതികൾക്കും
തികച്ചും സേഛാപരമായൗദ്യോഗസ്ഥ മേധാവിത്വത്തിന്നും
അവർ വീണ്ടും ഇരയായി തീർന്നു.
ആകയാൽ 13 കൊല്ലത്തിന്നു ശേഷം ,
568-ൽ ലെംബാർഡുകൾ എന്ന പുതിയ ജർമാനിക്ക്‌ ഗോത്രം
ഇറ്റലിയെ കടന്നാക്രമിച്ചപ്പോൾ ,
ആ രാജ്യത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം
നേടാൻ അവർക്ക്‌ ഒട്ടും വിഷമമുണ്ടായില്ല.
ഈ വിജയം ഏറെക്കുറെ ശാശ്വ്വാതവുമായിരുന്നു.
ലെംബാർഡ്‌ പ്രഭുക്കളുടെ ഒടുങ്ങാത്ത അത്യാർത്തിക്ക്‌
കുലീനരായ പല റോമാക്കാരും
അക്കാലത്ത്‌ ഇരയായി തീർന്നു വേന്നും
അവശേഷിച്ചവർ അവരുടെ വരുമാനത്തിന്റെ മൂന്നിലൊരു ഭാഗം ബാർബേറിയന്മാർക്ക്‌ നൽകാൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥരായിരുന്നു വെ ന്നും
പോളസ്‌ ഡയാക്കോണസ്‌ എന്ന ചരിത്രകാരൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടു.
ജർമാനിക്ക്‌ ഗോത്രങ്ങളുടെ കിഴക്കു മാറി ,നിരവധി സ്ലാവോണിക്ക്‌ ഗോത്രങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു.
അവർ മുഖ്യമായും
പടിഞ്ഞാറൻ സ്ലാവുകൾ,കിഴക്കൻ സ്ലാവുകൾ, ദക്ഷിണ സ്ലാവുകൾ എന്നിങ്ങനെമൂന്നു ഗ്രൂപ്പുകളായിരുന്നു.
പടിഞ്ഞാറൻ സ്ലാവുകൾ വിസ്തുല,ഓഡർ,എൽബ്‌ എന്നീ നദീതടങ്ങളിൽ വാസമുറപ്പിച്ചു.
ചെക്ക്‌ ഗോത്രവും മെറോവ്യരും എൽബ്‌ നദിയുടെ ഉപരിതലങ്ങളിലും പോളീഷ്‌ ഗോത്രങ്ങൾ വിസ്തുല ഓഡർ എന്നീ നദികളുടെ ഉപരി തലങ്ങളിലും പൊമറേനിയൻ ഗോത്രങ്ങൾ ബാൾട്ടിക്കിന്റെ ദക്ഷിണ തീരത്തും താസമാക്കി. ഇക്കാലത്തെ സ്ലാവുകൾ ജർമാനിക്‌ ഗോത്രങ്ങളെ പ്പോലെ
പ്രാകൃത കമ്യൂണുകളിലാണു ജീവിച്ചതു.
ജർമാനിക്‌ ഗോത്രങ്ങളേക്കാൾ വളരെ വൈകിയാണ്
സ്ലാവ്‌ ഗോത്രങ്ങൾ ക്കിടയിൽ വർഗ്ഗങ്ങളും രാഷ്ട്രങ്ങളും രൂപം കൊള്ളുന്നത്‌. ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ
മെറോവ്യ എന്നപേരിൽ വമ്പിച്ച ഒരു സ്ലാവ്‌ രാജ്യം സ്ഥാപിതമായെങ്കിലും അതു ഹൃസ്വകാലത്തേക്ക്‌ മാത്രമേ നിലനിന്നുള്ളു.
906-ൽ ഈ രാജ്യം പടിഞ്ഞാറു നിന്ന്‌ ജർമൻ കാരുടേയും
കിഴക്കുനിന്ന്‌ നാടോടികളായി കാലി വളർത്തുകയും
കൃഷി നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന
ഫിന്നോ-ഉഗ്രിയൻ ഗോത്രത്തിൽ നിന്നുമുള്ള
സമ്മർദ്ധങ്ങൾക്ക്‌ വിധേയമായി മെറോവിയൻ രാജ്യത്തിന്റെ
ഒരു ഭാഗമായ ബൊഹീമിയ അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യം നിലനിർത്തുകയും
പിന്നീട്‌ പരിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ
ഒരു ഭാഗമായി തീരുകയും ചെയ്തു.
11-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ചെക്ക്‌ രാജകുമാരൻ
ബൊഹീമിയ രാജാവേന്ന പദവി സ്വീകരിച്ചു.
അദ്ദേഹത്തിന്റെ രാജ്യം പരിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നെങ്കിലും ഗണ്യമായ സ്വാതന്ത്ര്യം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. 12-ആം നൂറ്റാണ്ട്‌ മുതൽ ജർമനി പരിശുദ്ധ റോമാ സാമ്രാജ്യം എന്ന പേരിലാണ്‌ അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതു.
10- ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ വിസ്തുല ,ഓഡർ എന്നീ നദീ തടങ്ങളിലെ
സ്ലാവ്‌ ഗോത്രങ്ങൾ ഒരു വലിയ പോളീഷ്‌ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു. പൊമറേനിയൻ ,പോലാബ്യൻ ഗോത്രങ്ങൾ
(എൽബ്‌ നദിയെ സ്ലാവുകൾ ലാബ എന്നു വിളിക്കുന്നു)
സ്ഥാപിച്ച ചെറു രാഷ്ട്രങ്ങൾക ക്‌ അധിക കാലം
സ്വാതന്ത്ര്യം നില നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
അവർ 12- ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ
വിദേശ അതിക്രമികൾക്ക്‌ ഇരയായി തീർന്നു.
പോളീഷ്‌ ഗോത്രങ്ങളുടെ കിഴക്കുമാറി താമസിച്ചിരുന്ന
കിഴക്കൻ സ്ലാവുകൾ ഒമ്പതാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഒരു വലിയ
റഷ്യൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിച്ചു.
ദക്ഷിണ സ്ലാവുകൾ 6-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ തന്നെ
ഡാന്യൂബിന്ന്‌ തെക്കുള്ള ബൈസാൻ തിയം പ്രദേശത്തേക്ക്‌
നുഴഞ്ഞു കയറിയിരുന്നു.
7-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽത്തന്നെ ഡാന്യൂബിന്റെ കീഴ്‌ പടവുകളിൽ
പാർത്തിരുന്ന സ്ലാവ്‌ ഗോത്രങ്ങളെ തുർക്കി ഗോത്രക്കാരായ
ബൾഗാറുകൾ കീഴ്പ്പെടുത്തി.
തങ്ങൾ കീഴടക്കിയവരും എന്നാൽ കൂടുതൽ നാഗരികതയുള്ളവരുമായ ജനങ്ങളുമായി ബൾഗാർ ഗോത്രക്കാർ യോജിച്ചു.
അങ്ങിനെ അവർ ശക്തമായ ഒരു ബൾഗേറിയൻ രാജ്യം സ്ഥാപിച്ചു.
9- ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഈ രാജ്യം ബാൾക്കൻ ഉപ ദ്വീപിന്റെ
ഏറിയ ഭാഗവും ഉൾക്കൊണ്ടിരുന്നു.
അതു ബൈസാൻ തിയത്തിന്നു തന്നെ
ഒരു ഭീഷണിയായി ഉയരുകയും ചെയ്തു .
എന്നാൽ 11-ആം നൂറ്റാണ്ടിന്റെ ആരംഭത്തിൽ
ബൾഗാർ ഗോത്രങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നതിൽ
ബൈസാൻ തിയം വിജയിച്ചു..
12-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ബൾഗേറിയാ രാഷ്ട്രം
അതിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യംവീണ്ടെടുത്തു എങ്കിലും
14-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ അത്‌ ഓട്ടോമൻ തുർക്കികൾക്ക്‌
ഇരയായി തീരുകയും അവരുടെ നുകത്തിൻ കീഴിൽ
19-ആം നൂറ്റാണ്ടുവരെ തുടരുകയും ചെയ്തു.
ഡാന്യൂബിന്റെ മധ്യതലങ്ങളിൽ സെർബോ-ക്രോഷ്യൻ
ഗോത്രങ്ങളാണു താമസിച്ചിരുന്നത്‌.
ആറും ഏഴും നൂറ്റാണ്ടുകളിൽ അവർ ഡാന്യൂബ്‌ കടന്ന്
നിരവധി ചെറു രാജ്യങ്ങൾ ഉപദ്വീപിന്റെ മധ്യ മേഖലയിൽ സ്ഥാപിച്ചു.
പക്ഷെ 11-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഇവരെ ബൈസാൻ തിയം കൈവശപ്പെടുത്തി. പിന്നീട്‌ 12-ആം നൂറ്റാണ്ടിൽ ഉത്തരാർദ്ധത്തിൽ മാത്രമാണ്
ഒരു ശക്തമായ സെർബിയൻ രാഷ്ട്രം സ്ഥാപിതമായത്‌.
എന്നാൽ 1389-ൽ കോസാവോ ഫീൽഡിലെ യുദ്ധത്തിൽ
തുർക്കികൾ സെർബിയയെ പരാജയപ്പെടുത്തുകയൂം
അതും മറ്റു സ്ലാവ്ഗോത്രങ്ങളും അനേക നൂറ്റാണ്ടുകളിലേക്ക്‌
തുർക്കിയുടെ ഭരണത്തിൽ കീഴിലാവുകയും ചെയ്തു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: