2010, ഏപ്രിൽ 12, തിങ്കളാഴ്‌ച

പോമ്പേയുടെ പൗരസ്ത്യ പര്യടനം.

Varamozhi Editor: Text Exported for Print or Save

സ്പാർട്ടാക്കസ്സിന്റെ കലാപം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ട അതെ സമയംതന്നെ മിത്രിഡാറ്റിസ്സിനെതിരെ ഒരു പുതിയ യുദ്ധം ആരംഭിച്ചു [ബി സി 76-64]

ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ 7 വർഷക്കാലം റോമിന്റെ കിഴക്കൻ സേനയുടെ നായകത്വം വഹിച്ചിരുന്നത്‌ പരിചയസമ്പന്നനായ ല്യൂസലസ്സ്‌ എന്ന ആളായിരുന്നു .

അദ്ദേഹം ഒട്ടേറെ വിജയങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. എന്നാൽ മിത്രിഡാറ്റിസ്സിനെ പൂർണ്ണമായി തകർക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

കൂടാതെ അയാളുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ നിഷ്ടൂരതകാരണം സൈനികർക്ക്‌ ശക്തമായ അസംതൃപ്തി ജനിച്ചു.

ഇതിന്റെ ഫലമായി സേനറ്റിന്റെ അഭിപ്രായത്തിന്ന് വിപരീതമായി ജനകീയ അസംബ്ലി പൗരസ്ത്യസേനയുടെ നായകത്വം പോമ്പേയെ ഏൽപ്പിച്ചു.

സുള്ള അധികാരത്തിൽ ഇരിന്നപ്പോൾതന്നെ നേയസ്സ്‌ പോമ്പെ സ്വയം പ്രസ്തനായിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു. ആഭ്യന്തര യുദ്ധകാലത്ത്‌ അദ്ദേഹം തന്റെ ഖ്യാതി ഉറപ്പിക്കുകയുണ്ടായി.

അതിന്ന് ശേഷം സ്പാർട്ടാക്കസ്സിന്റെ കലാപത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ക്രാസ്സസ്സിന്റെ സഹായാർത്ഥം പോമ്പെ നിയോഗിക്കപ്പെട്ടു.

എന്നാൽപ്രധാന യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുത്തക്കതരത്തിൽ അദ്ദേഹാത്തിന്ന് ക്രാസ്സസ്സ്‌ മായി ഒത്തുചേരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. എന്നാൽ സ്പാർട്ടാക്കസ്സിന്റെ മരണശേഷം,രക്ഷപ്പെട്ട്‌ വടക്കോട്ട്‌ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്ന അടിമസൈന്യത്തിന്റെ ഒരു വലിയദളത്തെ അദ്ദേഹം നേരിടുകയും തുരത്തി ഓടിക്കുകയും ചെയ്തു.

മെഡിറ്ററേനിയൻ തീരത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന കടൽ ക്കൊള്ളക്കാർക്കെതിരായി ഊർജ്ജ്വസ്വലവും വിജയകരവുമായ സൈനികപര്യടനം നടത്തിയതിന്റെ പേരിൽ ബി സി 67ൽ അദ്ദേഹം വലിയ പ്രശസ്തി നേടുകയുണ്ടായി.

പോമ്പേക്ക്‌ നിർവ്വഹിക്കാനുണ്ടായിരുന്ന അടുത്തകടമയും-മിത്രിഡാസ്സിനെ പരാജയപ്പെടുത്തൽ- അതേമാതിരി തന്നെ വിജയപൂർവ്വം നിർവ്വഹിക്കുകയുണ്ടായി.

പോണ്ടിക്ക്‌ രാജാവിന്റെ സേനയെ തുരത്തി ഓടിച്ചതിന്ന് പുറമെ അദ്ദേഹം അർമേനിയയിൽ പ്രവേശിക്കുകയും അതിനെ ഒരു സാമന്ത രാജ്യമായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. കൂടാതെ ബോസ്പൊറസ്സ്‌ എന്നരാജ്യത്തിലെ കലാപത്തിന്ന് അദ്ദേഹം പിൻ'ന്തുണ നൽകുകയും ചെയ്തു.

അതോടെ മിത്രിഡാറ്റീസ്‌ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുകയും പോമ്പെ സിറിയ,ജുഡിയ എന്നീരാജ്യങ്ങൾ അവസാനമായിപിടിച്ചടക്കുകയും ചെയ്തു.ഏഷ്യാമൈനറിൽ റോമിന്റെ നിരവധി ചെറിയ രാഷ്ട്രങ്ങളെ അദ്ദേഹം പുനസ്ഥാപിക്കുകയുണ്ടായി.

സൈനിക പര്യടനത്തിന്ന് ശേഷം റോമിലേക്കുള്ള വിജയാഘോഷ പ്രവേശന വേളയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചതുപോലെ പോംമ്പെ 22 രാജാക്ക്ന്മാരെ തോൽപ്പിക്കുകയും 1538 നഗരങ്ങളും കോട്ടകളും പിടിച്ചടക്കുകയും ഏതാണ്ട്‌ പന്ത്രണ്ട്ദശൽക്ഷം ജനങ്ങളെ സ്വന്തം അധീനതയിൽ കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്തു.

പോമ്പേയുടെ പൗരസ്ത്യപര്യടനം രണ്ടാം പ്യൂണിക്ക്‌ യുദ്ധത്തിന്ന് ശേഷം ആരംഭിച്ചതും ഹെല്ലനിസ്റ്റ്‌ പൂർവ്വദേശം കീഴടക്കുകയെന്നതുമായ ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിച്ചു. ഈജിപ്ത്‌ മാത്രമാണ് ഇതിൽ പെടാതിരുന്നത്‌.

പോമ്പെ തന്റെ സൈന്യവുമായി റോമിലേക്ക്‌ തിരിച്ചു വന്ന സമയത്ത്‌ ക്യാറ്റിലൈൻ ഗൂഡാലോചന തുറന്നുകാട്ടുകയും അമർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്തു.

ല്യൂസിയസ്‌ സെർജിയസ്‌ ക്യാറ്റിലൈൻ സുദീർഘപാരമ്പര്യമുള്ള ഒരു പാട്രീഷ്യൻ കുട്ംബത്തിൽ ജനിച്ച ആളായിരുന്നു.

അദ്ദേഹം നയിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഒരു സൈനികാട്ടിമറി നടത്തുകയും കടബാദ്ധ്യതകളും ഇല്ലാതാക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതായിരുന്നു.

ഗൂഡാലോചനക്കാരുടെ ഈ രണ്ടാം ലക്ഷ്യം മൂക്കറ്റംവരെ കടത്തിൽ മുങ്ങിയിരുന്ന ധനിക വർഗ്ഗത്തിന്റെ യുവതലമുറയേയും നഗരവാസികളായ ദരിദ്രജനതയേയും ആകർഷിച്ചു.

ബി സി 63-ൽ കോൺസൽ ആയി തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രസിദ്ധ വാഗ്മിയായ സിസറോ,ക്യാറ്റലൈനെയും അയാളുടെ സഹായികളേയും ശക്തിയായി എതിർക്കുകയുണ്ടായി.

ആദ്യമായി ക്യാറ്റലൈനെ നാടുകടത്തുന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹം വിജയിച്ചു. പിന്നിട്‌ ക്യാറ്റലൈനിന്റെ അനുയായികളെ അറസ്റ്റ്‌ ചെയ്യിക്കുകയും ചെയ്തു.

സേനറ്റിന്റെ ഒരു വിശേഷാൽ യോഗം വിളിച്ചുകൂട്ടി അവരുടെ വിധി നിർണ്ണയിക്കുകയും അന്നു വൈകുന്നേരം തന്നെ അവരെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേ സമയം എട്രൂറിയ എന്ന സ്ഥലത്ത്‌ ക്യാറ്റലൈൻ ഒരു ചെറു സൈന്യത്തെ സംഘടിപ്പിച്ചു. ഈ സേനക്കേതിരെ സേനറ്റ്‌,അന്റോണിയയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പട്ടാളത്തെ അയച്ചു തുടർന്നുണ്ടായ കടുത്ത യുദ്ധത്തിൽ ക്യാറ്റലൈനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ 3000 പിൻ'ന്തുണക്കാരും ധീരമായി മരണത്തെ നേരിട്ടു.

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല: